Vælg en side

Cullbergs traumatiske krises udtryk og forløb

Kriseforløb

 

 

Man kan iagttage, at mennesker som regel gennemgår og bearbejder en krise efter nogenlunde samme mønster, dvs. man kan skelne de samme faser i et bearbejdningsforløb.

Den svenske psykoanalytisk orienterede J. Cullberg har gjort opmærksom på, at et kriseforløb ikke blot skal betragtes som en uundgåelig skæbnesvanger tildragelse, som det blot drejer sig om for alt i verden at putte i glemmebogen.

Nej en krise kan man gennemleve, og komme ud på den anden side af mere afklaret og psykisk stærkere end man var før krisen. Den kan blive en afgørende milepæl i en livslang personlighedsudvikling.

JOHAN CULLBERG (”Krise og udvikling”):

 • ”En Psykisk krisetilstand er, når man er kommet i en sådan livssituation, at ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.”

Livskriser: kriser som kommer i forskellige livssituationer. (ungdom, pubertet, 1. gangs forælder, 40-års krise, middelalderen, pensionering osv.)

Akutte kriser: Hvor et menneske pludseligt rammes af en hændelse som ”slår benene væk under dem”.

Kriser indeholder altid et Tab:

af mennesker, håb, drømme, selvværd, socialt netværk…

 • Når vi mister noget/nogen, vi ikke synes, vi kan undvære.
 • Sygdom, dødsfald, kærestesorg, skilsmisse, sociale nederlag, miljøskift.

 

 ¤ 4 aspekter af den psykologiske krisesituation 

 • Det, der er sket. Den udløsende faktor.
 • Den indre betydning.
 • Aktuelle Livssituation.
 • Socialt netværk/ familiebaagrund

 

Kriser udvikler sig individuelt, men kan ofte opdeles i flg. faser:

 • Chokfasen (kort tid) – sammen med reaktionsfasen = den akutte krise
 • Reaktionsfasen (4-6 uger)          
 • Bearbejdningsfasen (½-1 år)
 • Nyorienteringsfasen (tiden fremover)

 

Chokfasen (sekunder – få døgn):

 • Det handler om at holde det uudholdelige på afstand.

 

Behandling:

 • Pas på den kriseramte ikke kommer til skade.
 • Tag om nødvendigt over.

 

Chokfasen: kaldes tidsrummet lige efter at krisen er opstået. Den kan vare fra et kort øjeblik til flere døgn og kendetegnes ved at den kriseramte søger at fornægte og dermed lægge afstand til det skete, fordi de forsvarsmekanismer, som vedkommende normalt benytter sig af ikke er tilstrækkelige til at han/hun kan rumme det skete.

På overfladen kan man måske virke rolig og behersket, men inde bagved er alt kaos.
Nogle kan måske vende chokket udad og reagere voldsomt med gråd, skrig, ophidselse.
Man kan også reagere ved at begynde at tale om ting og bagateller, som intet har med det skete at gøre. Der kan vare tale om regression, dvs. at man benytter sig af tidligt udviklede forsvarsmekanismer som benægtelse. Denne afledningsmanøvre skal tjene til at hjælpe med at undgå berøring med den pinefulde virkelighed.

Den bedste hjælp til kriseramte i chokfasen vil være omsorg, tolerance og forståelse fra omgivelsernes side. Tavst samvær med omfavnelse og “aktiv lytning”, hvor det, der siges, blot skal rummes af modtageren, og besvares med sympatiserende kropssprog og bekræftende lyde.

Reaktionsfasen (4-6 uger):

 • Forsøg på at finde en mening/et system.
 • Præget af gråd, vrede, sårethed, forsvarsmekanismer.

 

”En forsvarsmekanisme er en ubevidst psykisk reaktionsmåde, som har til opgave at mindske oplevelsen af og bevidstheden om trusler og farer for jeg-et”. (Cullberg)

 

Forsvarsmekanismer:

 • Regression (barnlig tænkning).
 • Fornægtelse.
 • Isolation af følelser.

 

Kroppens reaktion:

 • Skabt til at klare vanskelige situationer – kroppen bereder sig til kamp eller flugt:
 • Hjertet slår hurtigere.
 • Blodets sammensætning ændres (EPO)
 • Man sveder.

 

Reaktionsfasen: begynder, når den kriseramte efterhånden ser det skete i øjnene, efter at han/hun i chokfasen har været helt fortvivlet og lammet af angst, og med alle midler har søgt at undgå krisen, og undgå at se kendsgerningerne i øjnene. Selve regressionen fortsætter ved at den kriseramte har opmærksomheden rettet mod tiden før tabet. Det eller den person, som er mistet idealiseres. Voldsomme følelsesudbrud af både aggressiv og depression forekommer mere eller mindre hyppigt. Forskellige somatiske symptomer kan ledsage følelsesudbruddene, og forskellige former for angst kan lede til forsvarsmekanismer som projektion, rationalisering og fortrængning. Der kan optræde misbrug af medicin, alkohol eller narkotika.
Krisens smerte er nu brudt ud med fuld styrke.

Reaktionsfasen varer fra nogle uger og op til nogle måneder, og er kendetegnet ved, at følelserne veksler mellem sorg, had og skyldfølelse.
Den bedste hjælp i begyndelsen af reaktionsfasen er iflg. Cullberg den samme som i chokfasen, men familiemedlemmer, venner og bekendte kan skønne, at regressionen må bringes til ophør, og her kan den bedste hjælp måske være enstemmige krav fra omgivelsernes side til den kriseramte om at se sin nuværende situation i øjnene, og få det mest konstruktive ud af denne situation. De følgende reaktioner med vrede, afmagt og sorg, med heraf afledte følelser af skam og skyld, som fortsat kræver forståelse fra omgivelsernes side, vil iflg. Cullberg hjælpe den kriseramte frem mod sidste fase i sin krisebearbejdning. Der kan dog i den fase ses post traumatisk stress syndrom

Bearbejdningsfasen (½-1 år)

 • Den kriseramte begynder at vende sig mod fremtiden.
 • Forsvarsmekanismerne skal vige for en realistisk måde at se på verden på.
 • Smerterne skal frem i lyset.
 • Der skal ryddes op.

 

Bearbejdningsfasen: er den fase, hvor personen får det skete så meget på afstand, at den gradvise accept af det skete, og det fortsatte sorgarbejde resulterer i at opmærksomheden mere og mere rettes mod nutiden og bort fra fortiden. Nu kan den kriseramte atter kan begynde at vende sig mod fremtiden og atter finde tilbage til nogle af sine gamle gøremål. Forsvarsmekanismerne bliver mere fleksible og mere modne. Der gøres en slags status á la OK jeg har godt nok mistet det og det, men jeg har da stadig…..

Bearbejdningsfasen varer et halvt til et helt år, og hvis den forløber sundt, vil den kriseramte udvikle en ny livskraft og en voksende følelse af ansvar for sin egen tilværelse og en begyndende oplevelse af dyb intens livsglæde.
Men udebliver denne fase, er den kriseramte ikke i stand til at komme igennem krisen og bearbejde den selv efter at han/hun er kommet på afstand af den. Det kan også være at bagvedliggende kriser vanskeliggør bearbejdningen, så der kan være brug for professionel hjælp ved en psykolog.

Nyorienteringsfasen:

 • Krisen er ”lagt på plads”.
 • Det bliver aldrig ”den samme”.
 • Man lærer at leve på en ny måde uden det/den, man mistede.

 

Ny-orienteringsfasen: Er strengt taget ikke nogen fase, men blot afslutningen på kriseforløbet. Gennem genoptagelse af tidligere interesser og kontakter vil den kriseramte efter Cullbergs mening foruden at leve i nuet, omsider blive i stand til at rette opmærksomheden mod fremtiden. Han er ikke længere optaget af krisen, og har måske fået nye interesser. Selv om krisen er blevet fortid er den ikke glemt. I arbejdet med at komme igennem krisen har den kriseramte fået nye livserfaringer, som kan gøre det lettere at komme gennem fremtidige kriser, og ikke mindst komme andre kriseramte mennesker til hjælp.

Professionel kriseterapi ofte dybt nødvendigt for en person, som er i en alvorlig krise.
Hvem giver kriseterapien?
Psykiater, psykolog eller terapeut.

Læs mere om min mulighed for akut krisehjælp individuelt eller i grupper HER.

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk

 Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj / MOBILEPAY 732016

 

 

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

MOBILEPAY 732016

Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj
Psykoterapi: individuelle forløb og par- og familieterapi samt udvalgte foredrag/undervisning foregår på adressen: Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, familie og parterapeut, supervisor, underviser og foredragsholder.

“Jeg er dybt optaget af mennesker og udviklingspotentialer. Mit mål i min psykoterapeutiske praksis er at støtte mennesker, der ønsker forandring, inspiration og vækst”.

Psykoterapi og sparring til dig, der ønsker at kende dig selv, din historie og dine reaktioner dybere at kende og finde sammenhæng i dit liv". 

Kontakt Hanne Kirkegaard

Modtag en GRATIS forsamtale

1:1 session (30 min - online).

TILMELD dig mit nyhedsbrev nu, og du har mulighed for at modtage en GRATIS forsamtale 1:1 session (30 min - online).

Efter din tilmelding skriv en mail til hej@hannekirkegaard.dk og fortæl, at du tilmeldt dig. Derfra aftaler vi en tid til den online samtale.

Jeg glæder mig til at møde dig. KH Hanne Kirkegaard

NB. Muligheden gælder kun for nye klienter, der aldrig har været i forløb eller samtale i mit regi.

Tak for din tilmelding!

Share This